ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

...Ἐγώ εἰμι...

       εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς με οὐ μὴ πεινάσῃ, καί ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. (Ἰωάνν. κεφ. στ΄ στίχ. 35).

Περισσότερα...

Ὁ Κύριος