ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Εὐχαριστίες

Γιά τήν συμβολή τους στόν ἐμπλουτισμό τοῦ χώρου μέ κείμενα, εἰκόνες, φωτογραφίες, ἠχητικές καθώς καί ὀπτικές καταγραφές, εὐχαριστοῦμε τούς :

 

 

Ἱερά Μονή Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου» Στομίου Λαρίσης,

ΤΚ 40007 Στόμιον - Τηλ. 24950 91220

 

 

 


Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου,

 

 


 

 

 

Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωποῦ Ἀττικῆς,

  

 

 

 

 

 

κύριο Στυλιανό Κεμεντζετζίδη καί τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,

 

 

 


π. Γεώργιο Σ. Κουγιουμτζόγλου καί τίς ἐκδόσεις «Cυναξάρι»,

 

 

 

 

 

π. Γεώργιο Καλποῦζο καί τίς ἐκδόσεις «Φωτοδότες»,

 

 

 

 

 


 

 

 

π. + Λουκά Κοντό γιά τίς ἁγιογραφίες του,

 

 

 

 

 


 

 

κ. Ἀλέξανδρο Κοντό γιά τίς ἁγιογραφίες του.

 

 

ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς...

 

Περὶ τῶν 4ων Εὐαγγελίων

 

   Ἡ Θεόπνευστη συγγραφὴ τῶν ἀπομνημονευμάτων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, «καλεῖται Εὐαγγέλια» (Ἰουστίνου Ἀπολογία Α΄66, ΒΕΠ, Γ΄ σ.197). Εἶναι τέσσερα καὶ σ᾿ αὐτὰ οἱ γράφοντες ἐξιστοροῦν τὴν διδασκαλία καθὼς καὶ τὰ κυριότερα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σαρκωθέντος δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριᾶδος, δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ Λόγου.
   Εἶναι τὰ τέσσερα πρῶτα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Πρῶτο αὐτὸ τοῦ Ἀγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου καὶ τελευταῖο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τὸ δεύτερο καὶ τρίτο συνέγραψαν οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστὲς Μᾶρκος καὶ Λουκᾶς ὥς ἀκόλουθοι καὶ μαθητὲς ἀντίστοιχα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.
   Τὰ τρία πρῶτα, δηλαδὴ τὸ κατὰ Ματθαῖον, τὸ κατὰ Μᾶρκον καὶ τὸ κατὰ Λουκᾶν, φέρουν τὸν τίτλο «Συνοπτικά». Καὶ αὐτὸ διότι, α). ἔχουν ὅμοιο ἀφηγηματικὸ ὕφος καὶ β). σὲ μεγᾶλο βαθμὸ ἐμφανίζουν τὰ ἴδια συμβάντα. Ἔτσι κατὰ συνέπεια εὔκολα συνοψίζονται.
   Στὸ τέταρτο ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἀναφέρει περισσότερο τὴν δράση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐνῶ οὶ συνοπτικοὶ στὴν Γαλιλαία.