ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Ἀξία καὶ περιεχόμενο τῆς ἀρετῆς

    Τίποτε δὲν εἶναι ἴσο μὲ τὴν ἀρετή, ἀγαπητέ· γιατὶ αὐτὴ καὶ στὴ μέλλουσα ζωὴ μᾶς ἐξαρπάζει ἀπὸ τὴ γέεννα καὶ μᾶς χαρίζει τὴν ἀπόλαυση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ στὴν παρούσα ζωὴ μᾶς κάνει ἀνώτερους ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦν μάταια καὶ ἄσκοπα νὰ μηχανορραφοῦν ἐναντίον μας καὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μᾶς κάνει ἰσχυρότερους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δαίμονες καὶ ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς σωτηρίας μας, ἐννοῶ τὸ διάβολο. 

Τί λοιπὸν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἴσο μὲ αὐτή, ὅταν ἐκείνους ποὺ τὴν ἀσκοῦν τοὺς κάνει ἀνώτερους ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιβουλεύονται τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονες; 

Ἀρετὴ δὲ εἶναι τὸ νὰ περιφρονεῖ κανεῖς ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, τὸ νὰ σκέπτεται κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ τὰ μέλλοντα καὶ αἰώνια ἀγαθά, τὸ νὰ μὴ συγκινεῖται ἀπὸ κανένα ἀπὸ τὰ παρόντα, ἀλλὰ νὰ γνωρίζει, ὅτι ὅλα τὰ ἀνθρώπινα εἶναι σκιὰ καὶ ὄνειρο καὶ ὅ,τιδήποτε εὐτελέστερο ἀπὸ αὐτά.
 
Ἀρετὴ εἶναι τὸ νὰ διάκειται κανεὶς πρὸς τὰ ἀγαθὰ τῆς παρούσας ζωῆς ὅπως ἀκριβῶς ὁ νεκρός, καὶ πρὸς μὲν ἐκεῖνα ποὺ βλάπτουν τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σὰν νὰ εἶναι νεκρός, ἔτσι νὰ εἶναι ἀδρανὴς καὶ ἀνενέργητος, νὰ ζεῖ δὲ καὶ νὰ ἐργάζεται μόνον γιὰ τὰ πνευματικά.

 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Βασίλειος Δ. Χαρώνης.


Πηγή: Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σελ. 595-596.

Ἁγίων Λόγοι

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου