ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια...

odos.arnion.gr

Ἀρετές τοῦ παιδιοῦ

 Νομίζω, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔστησε στὸ μέσον ἕνα παιδί, ποὺ ἦταν πολὺ μικρὸ καὶ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ πάθη. 
 
Γιατὶ ἕνα τέτοιο παιδὶ εἶναι ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ δοξομανία, ἀπὸ φθόνο κὰι φιλονεικία καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ παρόμοια πάθη καὶ ἔχει πολλὲς ἀρετές, ὅπως ἀφέλεια, ταπεινοφροσύνη, ἀμεριμνησία, καὶ δὲν ὑπερηφανεύεται γιὰ κανένα ἀπὸ ὅλα αὐτά· 
 
πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη διπλῆς φιλοσοφίας καὶ ἀρετῆς, δηλαδὴ καὶ τὸ ὅτι κατέχει ὅλα αὐτά, καὶ τὸ ὅτι δὲν ὑπερηφανεύεται γι' αὐτά. 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Βασίλειος Δ. Χαρώνης.

Πηγή: Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σελ. 614.

Ἁγίων Λόγοι

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου